فروشگاه ترانس

 • 2,350,000 ریال

  کد: PTR00023ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتجریان نامی خروجی: 10 آمپر واقعی(تضمینی)توان نامی : 240 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 1.5قطر سیم خروجی: 4.5نوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  2,350,000 ریال
  موجود
 • 1,100,000 ریال

  کد: PTR00010ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 12 ولتجریان نامی خروجی: 6 آمپرقطر سیم خروجی: 2.5توان نامی: 72 ولت آمپر واقعینوع : هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهدارای یکسال گارانتی

  1,100,000 ریال
  موجود
 • 3,350,000 ریال

  کد PTR00003ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :24 ولتجریان خروجی : 15 آمپر(واقعی و تضمینی)توان نامی :360 VAنوع : هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهقطر سیم خروجی: 6 میلیمتردارای یکسال گارانتی

  3,350,000 ریال
  موجود
 • 950,000 ریال

  کد: PTR00008ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ خروجی: 24 ولت ACجریان نامی خروجی : 3 آمپر (واقعی و تضمینی)توان نامی: 72 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 1قطر سیم خروجی: 1فرکانس 50-60 هرتزنوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  950,000 ریال
  موجود
 • 3,250,000 ریال

  کد: PTR00002ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :24 ولتجریان نامی خروجی : 20 آمپر واقعی (با تضمین)توان نامی :480 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 2.5قطر سیم خروجی: 6نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  3,250,000 ریال
  موجود
 • 2,750,000 ریال

  کد: PTR00024ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتجریان نامی خروجی: حدود 20 آمپرتوان نامی: 480 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 6نوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهیک سال گارانتی

  2,750,000 ریال
  موجود
 • 1,460,000 ریال

  کد: PTR00007ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتقطر سیم خروجی: 2.5جریان نامی خروجی: 5 آمپر واقعیتوان نامی: 120 ولت آمپرنوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهیکسال گارانتی

  1,460,000 ریال
  موجود
 • 2,650,000 ریال

  کد: PTR00004ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 12 ولتجریان نامی خروجی: 20 آمپر (واقعی و تضمینی)قطر سیم خروجی: 6نوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهیک سال گارانتی

  2,650,000 ریال
  موجود
 • 1,850,000 ریال

  کد: PTR00018ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی :12 ولتقطر سیم خروجی: 4.5جریان نامی خروجی: 15 آمپر واقعی (تضمینی)توان نامی: 180 ولت آمپرنوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  1,850,000 ریال
  موجود
 • 1,450,000 ریال

  کد: PTR00022ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :12 ولتجریان نامی خروجی : 10 آمپر واقعی (تضمیمی)توان نامی :120 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 4.5نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  1,450,000 ریال
  موجود
 • 630,000 ریال

  کد: PTR00011ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :24 ولتجریان نامی خروجی : 1 آمپر واقعیتوان نامی :24 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 1نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهدارای یک سال گارانتی

  630,000 ریال
  موجود
 • 550,000 ریال

  کد: PTR00015ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 6 ولتجریان نامی خروجی: 6 آمپر واقعیتوان نامی: 36 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 2.5هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهیکسال گارانتی

  550,000 ریال
  موجود
 • 530,000 ریال

  کد: PTR00006ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ خروجی: 12 ولت ACقطر سیم خروجی: 2.5جریان نامی خروجی: 3 آمپر (واقعی و تضمینی)توان نامی: 36 ولت آمپرفرکانس کاری: 50-60 هرتزنوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهدارای یک سال گارانتی

  530,000 ریال
  موجود
 • 240,000 ریال

  کد PTR00017نوع ترانسفورماتور: ترانس کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ نامی خروجی: 6 ولت ACجریان نامی خروجی: 1 آمپرقطر سیم خروجی: 2.5توان نامی: 6 ولت آمپر (واقعی و تضمینی)فرکانس کاری: 50-60 هرتزایزولهدارای یکسال گارانتیجنس سیم: مس

  240,000 ریال
  موجود
 • 1,450,000 ریال

  کد PTR00032ترانس کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ خروجی: 6 ولت ACجریان: 20 آمپر واقعی(تضمینی)فرکانس: 50 هرتزقطر سیم خروجی: 4.5 میلیمتردو سیم ورودی مشکیدو سیم خروجی قرمزنوع هسته: فلزیجنس سیم: مسیدارای یک سال گارانتی

  1,450,000 ریال
  موجود
 • 450,000 ریال

  کد: PTR00016ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 6 ولتجریان نامی خروجی: 3 آمپر (واقعی و تضمینی)توان نامی: 18 ولت آمپرقطر سیم خروجی:  1.5جنس سیم: مسیهسته فلزیایزولهورودی : 2 سیم مشکیخروجی :2 سیم آبیدارای یک سال گارانتی

  450,000 ریال
  موجود
 • 900,000 ریال

  کد: PTR00020 ولتاژ ورودی :220 ولت ولتاژ خروجی :12 ولت جریان نامی خروجی : 5 آمپر توان نامی :60 ولت آمپر نوع : هسته فلزی کاربرد راه اندازی الکتروموتور ایزوله

  900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • 910,000 ریال

  کد: PTR00014ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :6 ولتجریان نامی خروجی : 10 آمپر واقعیتوان نامی :60 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 2.5نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهتعداد ورودی: 2 سیمتعداد خروجی: 2 سیمیک سال گارانتی

  910,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول