پرداخت به فروشگاه سماموتور

پس از واریز وجه، با فروشگاه تماس بگیرید تا پرداخت شما تایید شود. شماره پیگیری پرداخت را تا زمان تایید، نگه دارید.

توجه: فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی در مورد واریز به حساب به غیر از مورد ذکر شده را ندارد.

با تشکر
مدیریت فروشگاه سما موتور