پرداخت به فروشگاه سماموتور

لطفا قبل از پرداخت هرگونه وجه، با فروشگاه تماس گرفته و هماهنگی لازم را انجام دهید.

اطلاعات حساب بانک صادرات به نام مهدی ستایش:

    شماره حساب :0112838273007
    شماره کارت : 3652-1245-6975-6037
    شماره شبا :IR 04 0190 0000 0011 2838 2730 07

پس از واریز وجه، با فروشگاه تماس بگیرید تا پرداخت شما تایید شود. شماره پیگیری پرداخت را تا زمان تایید، نگه دارید.

با تشکر
مدیریت فروشگاه سما موتور