پرداخت به فروشگاه سماموتور

لطفا قبل از پرداخت هرگونه وجه، با فروشگاه تماس گرفته و هماهنگی لازم را انجام دهید.

اطلاعات حساب بانک صادرات به نام مهدی ستایش:

    شماره حساب :0112838273007
    شماره کارت : 3652-1245-6975-6037
    شماره شبا :IR 04 0190 0000 0011 2838 2730 07

پس از واریز وجه، با فروشگاه تماس بگیرید تا پرداخت شما تایید شود. شماره پیگیری پرداخت را تا زمان تایید، نگه دارید.

توجه: فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی در مورد واریز به حساب به غیر از مورد ذکر شده را ندارد.

با تشکر
مدیریت فروشگاه سما موتور