پرداخت به فروشگاه سماموتور

لطفا قبل از پرداخت هرگونه وجه، با فروشگاه تماس گرفته و هماهنگی لازم را انجام دهید.

اطلاعات حساب بانک صادرات به نام بهروز ستایش:

    شماره حساب :0112009956005
    شماره کارت : 0443-7235-6974-6037
    شماره شبا :IR50 0190 0000 0011 2009 9560 05

پس از واریز وجه، با فروشگاه تماس بگیرید تا پرداخت شما تایید شود. شماره پیگیری پرداخت را تا زمان تایید، نگه دارید.

با تشکر
مدیریت فروشگاه سماموتور