همه قیمت ها بروز می باشد98/12/28 close

با کاهش قیمت